خدمات و گارانتی

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید!

کارانتی وخدمات پس از فروش

مبلمان خریداری شده توسط شما شامل 12-18 ماه گارانتی مواد اولیه 24 ماه گارانتی کلاف چوبی و 60 ماه خدمات پس از فروش می باشد در مدت زمان گارانتی تمامی خدمات در مورد عیوبی که به تشخیص کارشناسان شرکت جزء موارد گارانتی می باشد بھصورت رایگان بوده و پس از پایان این زمان با دریافت ھزینه خدمات قابل ارائه خواھد بود. جھت دریافت خدمات با واحد ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش شرکت شماره ھای ذکر شده تماس حاصل نمایید.
ضمانت کالا تا 12 ماه

شرایط گارانتی